Geen producten (0)

Algemene voorwaarden 
Mammoet Coatings BV

 

Artikel 1

 

Prijzen

 

1.1 De prijzen en prijsopgaven, voorkomende in onze prijslijsten, circulaires, advertenties,

brieven of waarin dan ook, zijn steeds vrijblijvend. Dit geldt eveneens voor door ons

aangenomen bestellingen, tenzij daarbij de prijs uitdrukkelijk is overeengekomen. Levering

vindt overigens steeds plaats tegen de prijzen/koersen, geldend op de dag van aflevering, in

alle gevallen exclusief BTW.

 

1.2 Prijsverhogingen, voortvloeiend uit heffingen of lasten van overheidswege,

loonsverhogingen of koersstijgingen, die na het tot stand komen van een overeenkomst van

kracht zijn geworden, zullen aan koper worden doorberekend. Koper is gerechtigd om,

indien een prijsverhoging als bedoeld wordt toegepast, de gesloten koopovereenkomst voor

zover nog niet uitgevoerd, te annuleren, mits hij van zijn besluit daartoe schriftelijk binnen

tien dagen na ontvangst van de kennisgeving der prijsverhoging bericht geeft.

 

1.3 Mondelinge toezeggingen en afspraken binden ons niet eerder dan nadat en voor zover

zij door ons schriftelijk zijn bevestigd.

 

Artikel 2

 

Leveringen

 

2.1 Als plaats van levering geldt ons centraal- magazijn, tenzij anders overeengekomen.

 

2.2 Leveringen geschieden ongefrankeerd. Indien de koper niet tijdig (1 werkdag) instructies

geeft omtrent de wijze van verzenden zijn wij vrij in de keuze van vervoer. Leveringen boven

de € 350,00 netto exclusief BTW worden franco afgeleverd, waarbij de keuze van vervoer

door ons wordt bepaald.

 

2.3 Express zendingen op verzoek van de koper en zendingen van door ons uitgevoerde

reparaties geschieden niet franco.

 

2.4 Voor leveringen tot € 50,00 netto exclusief BTW worden € 6,50 orderbehandelingskosten

in rekening gebracht, terwijl wij ons voorbehouden gevraagde levering beneden € 25,00

netto exclusief BTW niet te accepteren.

 

2.5 Berekende verpakkingskosten worden volledig gecrediteerd na franco retourontvangst

der emballage in goede staat. Wij hebben het recht goederen, die door oorzaken

onafhankelijk van onze wil, niet naar de plaats van bestemming vervoerd kunnen worden,

voor rekening en risico van de koper op te slaan en betaling te verlangen van de koopprijs,

als had de levering plaatsgevonden, alsmede van de opslagkosten.

 

2.6 Alle goederen, ook franco verkochte, reizen voor risico van de koper c.q. de ontvangers

vanaf onze magazijnen, zelfs dan wanneer de vervoerder voor onze zendingen de verklaring

op de vrachtbrief vordert, dat de schaden gedurende het vervoer voor rekening van de

afzender zijn.

 

2.7 Alhoewel door ons een overeengekomen levertijd zoveel mogelijk wordt aangehouden,

kunnen wij voor eventuele overschrijding niet aansprakelijk worden gesteld. Alle gevallen

van fabrieksstoornis, werkstaking, uitsluiting, niet of tijdige levering van materialen en

onderdelen, welke wij in bestelling hebben, spoorwegstaking of gesloten vaarwater,

onlusten, brand en al dergelijke gevallen, geven ons het recht de order te annuleren of de

levertijd te verlengen. Overschrijding van de levertijd geeft de koper niet het recht de

ontvangst of betaling van de goederen te weigeren noch enigerlei vergoeding van ons te

verlangen.

 

2.8 Wij kunnen, indien noodzakelijk en mogelijk, in gedeelten leveren. Ten aanzien van

levering in gedeelten worden de bepalingen die gelden voor de levering van de gehele

bestelling onverkort toegepast. Dit geldt in het bijzonder met betrekking tot de termijn voor

betalingen en reclame.

 

2.9 Door ons of door onze leveranciers verstrekte catalogi, tekeningen, foto’s of andere

afbeeldingen en omschrijvingen dienen slechts ter algemene informatie en verplichten ons

niet tot leveringen overeenkomstig de daarop voorkomende maten, gewichten of technische

details.

 

Artikel 3

 

Betaling

 

3.1 Elke overeenkomst van koop en verkoop wordt door ons aangegaan onder de

opschortende voorwaarde, dat uit door ons in te winnen informaties de naar ons oordeel

voldoende kredietwaardigheid van de koper zal blijken. Wij zijn te allen tijde gerechtigd, ook

na een bestelling geheel of gedeeltelijk te hebben uitgevoerd, alvorens verder te leveren,

van de koper een zekerheidsstelling te onzen genoegen te eisen voor de tijdige en algehele

voldoening van zijn/haar betalings en andere verplichtingen.

 

3.2 Alle betalingen dienen te geschieden

contant en zijn strikt netto, tenzij schriftelijk door ons anders is overeengekomen. Wij

behouden ons echter steeds het recht voor ter onze beoordeling onder rembours te leveren.

Bij weigeringen van de rembourszending is de koper verplicht ons alle hieruit voor ons

voortvloeiende kosten te vergoeden. Wanneer de koper in gebreke blijft door niet tijdig te

betalen dan behouden wij ons het recht voor de wettelijke rente in rekening te brengen.

 

3.3 Kosten voor dispositie, hieronder mede begrepen alle gerechtelijke en

buitengerechtelijke kosten komen voor rekening van de koper.

 

Artikel 4

 

Reclames

 

4.1 Reclames over door ons geleverde goederen worden door ons alleen in behandeling

genomen, indien deze BINNEN ACHT DAGEN na ontvangst van redenen schriftelijk bij ons

zijn ingediend. De betrokken goederen en diensten dienen in dat geval voor inspectie door

ons beschikbaar te zijn. Reeds geleverde goederen worden door ons niet teruggenomen dan

na schriftelijke akkoordverklaring onzerzijds.

 

4.2 Reclames geven de koper niet het recht betaling op te schorten of te weigeren.

 

4.3 Door ons juist bevonden reclames zullen leiden tot vervanging of vergoeding van de

betreffende goederen, zulks naar ons inzicht.

 

Artikel 5

 

Retourzendingen

 

5.1 Goederen kunnen uitsluitend na

vooraf schriftelijk overeengekomen akkoordbevinding worden teruggenomen. Alle

retourzendingen dienen ons franco en voor risico van de afzender te worden toegezonden.

Retourzendingen dienen vergezeld te gaan van een opgave van het factuurnummer

waarmee zij door ons werden geleverd.

 

5.2 Bij retourzending van conform aan de bestelling geleverde goederen behouden wij ons

het recht voor de goederenwaarde met aftrek van 10% administratiekosten te crediteren.

Dergelijke retourzendingen worden slechts bij franco toezendingen geaccepteerd.

 

Artikel 6

 

Nalevering

 

6.1 Orders of gedeelten van orders, welke niet terstond kunnen worden geleverd, worden,

tenzij de afnemer vooraf bepaalt, voor zo spoedig mogelijke nalevering genoteerd.

 

Artikel 7

 

Speciale bestellingen

 

7.1 Onderdelen, waarvan wij geen voorraad houden, kunnen speciaal worden besteld. De

koper is verplicht, deze speciaal bestelde onderdelen af te nemen, waarbij eventueel hierop

vallende extra kosten voor zijn rekening komen.

 

Artikel 8

 

Garantie

 

8.1 De door ons geleverde goederen worden gegarandeerd op fabrieksfouten. Voor de

garantieperiode wordt door ons de door de fabrikanten gestelde termijn aangehouden. In

geval van garantie wordt het artikel door ons vervangen, dit ter onze beoordeling.

 

8.2 Verdere aansprakelijkheid onzerzijds, hoe genaamd dan ook, is uitgesloten. De garantie

geldt alleen, wanneer de aan de goederen aangebrachte verzegeling in tact is.

 

8.3 Goederen, welke ons voor garantiebeoordeling worden toegezonden, moeten franco en

voor risico van de afzender aan ons magazijn worden afgeleverd. De terugzending van deze

goederen geschiedt steeds voor rekening en risico van de ontvanger.

 

Artikel 9

 

Eigendomsvoorbehoud

 

9.1 Zolang geen volledige betaling heeft

plaatsgevonden, blijven de geleverde goederen ons eigendom en kunnen te alle tijde door

ons worden teruggenomen, terwijl de afnemer verplicht zal zijn deze goederen terstond op

eerste aanmaning franco aan ons retourneren.

 

9.2 Wij hebben het recht, zonder dat

rechtelijke tussenkomst is vereist, de nog onbetaalde goederen terug te vorderen, ongeacht

ons recht van schadevergoeding in de navolgende gevallen:

a) Indien de koper wanprestaties pleegt en ter zake in gebreke is gesteld.

b) Indien de koper in staat van faillissement wordt verklaard, surséance van betaling

aanvraagt, tot gehele of gedeeltelijke liquidatie van zijn bedrijf overgaat.

c) Indien door overgang van aandelen of door overlijden het bedrijf in andere handen

overgaat.

d) In geval van gerechtelijke inbeslagneming en executie van de goederen en / of

eigendommen van de koper, zulks met inbegrip van de door ons geleverde, doch nog niet of

niet geheel betaalde goederen.

Indien wij van dit recht gebruik maken, zullen wij het gedeelte van de koopsom dat reeds

aan ons betaald mocht zijn, verrekenen. Wij behouden in dat geval onze vordering ter zake

van schadevergoeding.

 

Artikel 10

 

Algemeen

 

10.1 Alle ten behoeve van een bestelling of offerte verstrekte afbeeldingen, monsters,

tekeningen of andere documentatie, blijven ons eigendom. Het is de koper ten strengste

verboden deze aan derden of aan concurrerende firma’s te overhandigen, of te tonen

zonder onze schriftelijke toestemming. Op tentoonstellingen mogen door ons

geïmporteerde artikelen zonder onze schriftelijke toestemming niet geëxposeerd worden.

1

0.2 Onze aansprakelijkheid ter zake van de overeenkomst is beperkt tot onze

garantieverplichtingen. Wij zijn in het bijzonder niet aansprakelijk voor schaden, welke voor

de koper of voor derden mochten ontstaan als direct of indirect gevolg van:

a) Schending van octrooien en licenties van derden door gebruik van gegevens, welke ons

door of vanwege de koper voor de uitvoering van de opdracht zijn verstrekt.

b) Fouten of verzuimen, welke wij bij de uitvoering van de opdracht mochten begaan, of van

eventuele niet nakoming van onze verplichtingen jegens de koper, of van gebreken aan de

geleverde goederen.De koper is gehouden ons te vrijwaren en schadeloos te stellen voor alle

kosten, schaden en interesten, welke voor ons mochten ontstaan als direct of indirect gevolg

van de vorderingen van derden op ons ter zake van de in dit artikel onder ´a´ genoemde

gevallen.

Voor fouten, nalatigheden, enz. in door ons uitgebrachte voorstellen en / of adviezen zijn wij

nimmer aansprakelijk.

 

10.3 Alle tussen ons en koper gerezen

geschillen zullen worden voorgelegd aan de competente rechter van de plaats onzer

vestiging.

Wij maken gebruik van cookies om onze website te verbeteren, om het verkeer op de website te analyseren, om de website naar behoren te laten werken en voor de koppeling met social media. Door op Ja te klikken, geef je toestemming voor het plaatsen van alle cookies zoals omschreven in onze privacy- en cookieverklaring.

Facebook Twitter